Komunikaty Operacyjne (KO)

Wyniki sesji

Informacje

06-12-16 Listopad 2016 r. na TGE – dalszy wzrost obrotów na rynku gazu ziemnego

•    Znaczny wzrost wolumenu w obrocie gazem ziemnym - łącznie na rynkach spot i terminowym wyniósł on 79,6 proc. m/m oraz 185,9 proc. r/r.
•    Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w listopadzie 9 847 961 MWh, spadając w porównaniu do października br. o 17,9 proc.
•    Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł 3 368 887 MWh, co oznacza wzrost w stosunku do października br. o 22,6 proc.

więcej

05-12-16 NEMO Committee after consultation

In accordance with Article 12 of the Commission Regulation (EU) No 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management (hereafter referred to as CACM), the Nominated Electricity Market Operators (hereafter referred to as NEMOs)  held a public consultation on the following proposals for terms and conditions or methodologies that have been prepared, in cooperation with the relevant TSOs, in accordance with Article 9 of CACM:

więcej

28-11-16 Paweł Ostrowski Prezesem Zarządu Towarowej Giełd Energii S.A.

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. 28 listopada 2016 r. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
  • Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zmiana w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., polegająca na powołaniu Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.
więcej

14-11-16 Zmiany w Zarządzie TGE

Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii SA oddelegowała w dniu 10 listopada 2016 r. Izabelę Olszewską – Członka Rady Nadzorczej TGE do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu TGE na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Obecnie w Zarządzie TGE zasiadają - Izabela Olszewska, pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu oraz Maciej Piotrowski, Wiceprezes Zarządu.

więcej

10-11-16 W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE

W dniu 15 listopada br. zawieszony zostanie obrót na RUE. Przyczyną zawieszenia jest komunikat Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami o przerwie technicznej w funkcjonowaniu Rejestru Unii.

więcej

09-11-16 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 7 listopada 2016 r. powołała w skład Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Panią Izabelę Olszewską.

więcej

08-11-16 NEMO Committee Consultation

Zgodnie z artykułem 12 Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (zwanego dalej CACM), Nominowani Operatorzy Rynków Energii Elektrycznej (zwani dalej NEMO) przeprowadzą konsultacje publiczne w sprawie propozycji dotyczących warunków i metodologii, przygotowanych we współpracy
z odpowiednimi operatorami systemów przesyłowych i w zgodzie z art. 9 CACM:

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies